top of page
  • Writer's picturekirsiannukkalehto

21.3.2022 valtuustoa puhuttivat terassikatu, pysäköinti ja strategia

Tässä kaupunginvaltuustossa keskustelua herättivät erityisesti kaupungin strategia, vakiintuneeseen tapaan kaupungin pysäköinti sekä aloite terassikadusta. Siksi keskityn tässä bloggauksessa ennen kaikkea niihin. Muut kohdat olivat pääsääntöisesti päätösten nuijimista pöytään, joskin tuonnempana kerron myös nimityksiin liittyvät päätökset.
Nuijittavista asioista nostan esiin henkilövaihdokset. Johanna Janhunen (vas) valittiin asuntosäätiön hallitukseen aikaisemman vasemmiston ehdokkaan tilalle. Valtuutettu Ranne ja valtuutettu Rantanen vaihtavat kaupunginhallituksessa paikkaa keskenään. Rantanen siirtyy varsinaiseksi jäseneksi ja Ranne varajäseneksi. Käsittääkseni muutoksen taustalla on Ranteen lisääntyneet vastuut eduskunnassa. Valtuutettu J. Lehto pyysi eroaa kaupunginvaltuustosta ja maakuntahallituksesta. Molempiin tehtäviin tilalle valitaan Lehdon tilalle varavaltuutettu Juurus. Lehto erosi lisäksi tehtävästään kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtajana. Siihen tehtävään valittiin Lehdon tilalle valtuutettu Reima. Omasta näkökulmasta katsottuna jään luultavasti kaipaamaan valtuutettu J. Lehdon usein erittäin analyyttista ajattelua ja pohdintoja. Vaikka molemmat edustamme poliittisen kentän hyvinkin eri laitoja, niin yllättävän monissa asioissa olen nyökytellyt Lehdon pitäessä puheenvuoroaan kaupunginhallituksessa. Se kertonee siitä, että monet asiat paikallistasolla ovat todellakin yhteisten asioiden hoitoa, sen sijaan että oltaisiin kaikista asioista eri mieltä. Nyt valtuutettu Reimalla on isot saappaat täytettävänä, joskaan en yhtään epäile, etteikö hän pystyisi niitä täyttämään.


Elinvoiman näkökulmasta ravintolakadun edistäminen on tärkeää, aloitti valtuutettu A-M Kuvaja oman puheenvuoronsa. Ensi kesänä on huikea määrä tapahtumia ja siten myös matkailijoita, jolloin ravintolakadulle tulee olemaan kysyntää. Valtuutettu Lehtonen (KD) puolestaan esitti asian palauttamista valmisteluun ja kuitenkin samaan aikaan sitä, että terassikatua ei toteutettaisi. Hän korosti sitä, että koska terassitilaa on, niin tärkeää katua ei olisi syytä katkaista. Koska Kristillisdemokraattien esityksessä oli hieman epäselvyyttä, niin puheenjohtaja selkeytti asiaa toteamalla, että tätä käsitellään palautusehdotuksena. Hän myös totesi, että sekä pohjaesityksen että uuden esityksen mukaisesti asia palautuisi kaupunkirakennelautakunnalle lopulta päätettäväksi, kun lopullinen ehdotus on valmiina. Tårtta på tårtta ajattelin minä ja äänestin pohjaesityksen puolesta, kuten valtaosa muistakin.


Valtuutettu Sergejeff nosti esiin sen, että ravintoloitsijat ovat jo ennestäänkin Koronan vuoksi ahtaalla, joten siksikin tällaisen kokeilun tekeminen on tärkeää. Hän myös korosti, että kaupungin ravintolakulttuuri on hienosti nyt kehittymässä ja profiloitumassa, joten laadukkaiden ravintoloiden takia ei enää tarvitse mennä Helsinkiin. Noin vuosi sitten tekemäni epävirallisen Facebook kyselyn mukaisesti, yksi kaupungin selkeistä puutteista on kaupungin ravintoloihin ja kauppoihin liittyvä tarjonnan vähäisyys. Nyt kun ravintolatarjontaa on hienosti saatu syntymään, niin ravintolakatukokeilu myös hienosti edistäisi kesäravintoloihin liittyvän kulttuurin kehittymistä. Valtuutettu Kaunisto puolestaan ideoi, että pitäisikö Lammille perustaa terassikadun sijaan sahtipolku.


Itse näen terassikadun perustamisen niin, että kaupungin vetovoiman näkökulmasta asia on tärkeä, varsinkin kun tulevana kesänä lähes joka viikonloppu on täynnä hienoja tapahtumia. Tämän kokeilu vahvistaa sekä kokeilukulttuuria, mutta myös Hämeenlinnan joustavaa asennetta yrittäjien toiveiden mukaisesti. Yritysmyönteisyys on aina monitahoinen asia ja sen takia alueen yrittäjien kuuleminen ja kuunteleminen on erittäin tärkeää. Siksi oli todella hyvä, että puheenjohtaja ehdotti toivomusponnen lisäämistä päätökseen siten, että jatkovalmistelussa huomioidaan alueiden asukkaiden ja yrittäjien näkemykset.


Valtuutettu Frank ilmaisi pettymyksensä siihen, että kaupunki kertoo edistävänsä kokeilukulttuuria, mutta samaan aikaan pysäköintiin liittyvää kokeilua ei ole haluttu edistää. Oleellista kokeiluissa on, että tällöin saadaan aitoa faktaa, jonka pohjalta jatkoon liittyviä päätöksiä voidaan tehdä nykyistä paremmin. Frankilla on tässä ihan oleellinen pointti. Asiaa ei ole onneksi kuitenkaan kokonaan haudattu, sillä tällä valtuustokaudella pysäköintistrategia tulee joka tapauksessa päivitettäväksi. Itse näen myös isona ongelmana sen, että pysäköintiyhtiö ei ole kyennyt rikastamaan palvelurepertuaariaan nykyistä innovatiivisemmin, vaikka siihen olisi selkeästi tarvetta.


Valtuuston puheenjohtaja Koskinen päätti, että ennen strategian käsittelyä pidetään tauko. Kuva on otettu klo 19.15, jolloin kokous olisi pitänyt jo jatkua, mutta sali oli lähes tyhjä pientä Kokoomuksen edustusta lukuun ottamatta. Pientä kuittailua jo ehdimme heittämään muiden puolueiden edustajille, että pitäisikö kokouspalkkioista vähentää myöhästymisen verran euroja. Kokousta jatkettiin klo 19.20 eli viisi minuuttia suunniteltua myöhemmin.


Valtuuston puheenjohtaja Koskinen, kaupunginjohtaja Parviainen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Koskinen totesivat muutama tärkeää huomiota strategiakeskustelun aluksi. Strategiaprosessi on lähtenyt liikkeelle vanhan valtuuston perinnön pohjalta. Kaupunginhallitus on ohjannut työstöä ja nyt esitetty strategiaversio on kiteytys. Sen lisäksi liitteissä on erilaista tausta-aineistoa. Strategiaprosessin työstäminen ei ole ollut ihan tuskatonta ja toisaalta yksityiskohdissa on vielä paljon parannettavaa, kuin myös tekstin sisällössä ja visuaalisessa ilmeessä. Nyt tärkeää on saada työstö eteenpäin ja edelleen sidosryhmille kommentoitavaksi.


Perussuomalaiset esittivät, että asia pitäisi kokonaan palauttaa valmisteluun ja että työstäminen pitäisi aloittaa kokonaan puhtaalta pöydältä. Vielä syksyllä olin melko pitkälti samaa mieltä, mutta silloin se ei saanut omassa ja muissakaan puolueissa riittävästi kannatusta. Nyt näen asian niin, että valmista on joskus pakko tulla ja siksi puhtaalta pöydältä liikkeelle lähteminen ei ole tässä kohdin enää mahdollista. Asiasta äänestettiin ja pohjaehdotus sai enemmän kannatusta, joten sillä samalla kivisellä tiellä jatketaan eteenpäin.


Valtuutettu Juurus (vas) ihan aiheellisesti nosti esiin, että vetovoimatekijöiden lisäksi on keskityttävä myös pitovoimatekijöihin. Valtuutettu Reima oli sitä mieltä, että strategialuonnos on tehty hyväosaisten toimesta ja se ottaa liian heikosti kantaa esimerkiksi ilmastokriisiin ja eriarvoisuuden kasvuun. Valtuutettu Kylliäinen puolestaan totesi, että jos tietäisitte, paljonko me olemme kaupunginhallituksessa tehneet työtä strategian eteen, niin olisitte huuli pyöreänä. Valtuutettu Sergejeff puolestaan totesi, että strategiatyöstä ei tule koskaan niin sutjakkaa, kuin yrityksen strategia, koska kunnilla ei ole niin laajoja valtuuksia valita. Rönsyämistä on pakko hyväksyä.


Myönnän omalta osaltani, että strategiatyö on ollut yksi tuskastuttavimmista asioista syksyn ja talven aikana. Rautalankaa on käytetty ja sitä on väännetty, mutta ilmeisestikään ei vielä riittävän paljon, jotta valmistelu olisi ollut riittävän laadukasta. Sinänsä mielenkiintoista on se, että kaupunginhallitus on ollut melko yksimielinen siitä, kuinka strategiaa tulisi jalostaa eteenpäin, mutta valmistelevilla viranhaltijoilla on ollut asiasta mitä ilmeisemmin erilainen käsitys ja ymmärrys. Esimerkiksi keli ja ulkoasu ovat ihan perusasioita, jotka olisi pitänyt laittaa kuntoon jo aikaa sitten, eikä sitten vasta kun asiasta on useaan otteeseen huomautettu.


Tässä oma puheenvuoroni koskien strategian työstämistä eteenpäin. Jälleen kerran varauma siitä, että todellisuudessa saatoin puhua jotakin muuta, kuin tässä on sanasta sanaan kirjoitettu.


Hyvä valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja nuorisovaltuutetut!


Strategia on yksi tärkeimmistä kaupungin suunnittelua ohjaavista dokumenteista. Sen on kerrottava tärkeimmät tulevaisuuden painopisteet ja sen on näytettävä suuntaa tuleville vuosille.


Kuten jo edellisissä puheenvuoroissa kävi selkeästi ilmi, strategian päivityksessä on ollut synnytystuskia. Nyt on kuitenkin kyettävä katsomaan eteenpäin, parannettava juoksua ja saatettava strategiatyö kunnialla maaliin. Strategian pohjana tehdyt valinnat ovat edelleen valideja ja hyviä, joskin terävöittämistä vielä tarvitaan.


Perussuomalaiset ovat huolissaan strategiaan liittyvästä taloudellisesta näkökulmasta. Eivät he ole ainoita, jotka ovat taloudesta huolissaan. Strategiadokumentti ei ole kuitenkaan ainoa kaupunkia ohjaava dokumentti. Tällä hetkellä on valmistelussa myös talouden tasapainotusohjelma ja Hämeenlinna 2023 ohjelma, joilla on molemmilla merkittävä vaikutus siihen, miten talous saadaan tasapainoon tulevina vuosina. Nyt meidän kaikkien on pidettävä huolta, että niiden valmistelu etenee laadukkaasti.


Itse haluan keskittyä puheessani kuitenkin siihen, miten työstäminen tästä jatkuu. Nyt jatkotyöstössä yhtenä tärkeänä osana on toimenpiteiden ja mittarien määrittäminen. Tavoitteet ja mittarit tulee asettaan hierakkisesti niin, että syy seuraussuhteet ovat selkeitä ja onnistumista on selkeää seurata. Koska esimerkiksi haluamme väestönkasvua, esimerkiksi kaavoituksen ja koulujen näkökulmasta pitää varmistaa, että väestön kasvu on mahdollista. Viranhaltijoiden tulee nyt huolehtia siitä, että lautakuntien ja konsernihallinnon ohjeistus on selkeää, kuinka työ jatkuu.


Nyt tarkkana kaikki valtuutetut! Kun lautakuntien ja konsernihallinnon työ jatkuu alatason tavoitteiden ja mittarien määrittämisellä, on jokaisen kohdan osalta. Jotta keskitytään oikeisiin asioihin, on jokaisen kohdan osalta syytä pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä.

1. Mitkä ovat Hämeenlinnan vahvuudet ja miten vahvuuksia parhaiten hyödynnetään?

2. Miten Hämeenlinna erottuu muista kaupungeista?

3. Onko kyse kunnan lakisääteisestä perustehtävästä tehtävästä? Lakisääteisten tehtävien toteutusta, koska kaikille kaupungeille se on sama.

4. Onko kyse hyvinvointialueelle siirtyvästä tehtävästä? Hyvinvointialueelle siirtyvistä selkeistä tehtävistä kunta ei voi enää vastata ja tällöin niiden ei tule olla osana strategiaa. Kunnat eivät voi kuitenkaan täysin ulkoistaa vastuuta, sillä kunnilla on edelleen tärkeä rooli hyvinvoinnin edistämisessä esimerkiksi yhteisöllisyyden, kulttuurin ja liikunnan kautta.


Nyt on katsottava eteenpäin, puristettava strategia maaliin ja toki varauduttava myös siihen, että strategiaa on päivitettävä valtuustokauden aikana ja tarvittaessa, jos olosuhteet muuttuvat. Kiitos!


Tälläkin kertaa tulin kokouksesta kotiin hyvillä mielin. Maailma ei ole tietenkään valmis ja tehtävää on paljon. Samaan aikaan koen päivä päivältä yhä enemmän, että emme me puolueet kovin kaukana toisistamme ole ja toisaalta erilaiset mielipiteet myös ovat tärkeä osa politiikkaa. Se on lopulta tärkeintä, että meillä kaikilla on vahva halu kehittää Hämeenlinnaa yhdessä ja hyvässä yhteistyössä!


 

Ota rohkeasti yhteyttä ja tule seuraamaan ja keskustelemaan kanssani myös Facebookissa. Löydät minut myös Twitteristä, LinkedIn:stä ja Instagramista nimimerkillä @kalehto.


Blogin kuvan tiedot

Kuvaaja: Kirsi Lehto

Paikka: Hämeenlinnan Raatihuoneen juhlasali.


222 katselukertaa2 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

2 Comments


Olavi Virtamo
Olavi Virtamo
Mar 22, 2022

Kiitos Kirsi hyvästä, napakasta selonteosta KH:n kokouksesta 21.3.2022! Olisin toivonut myöskin, että Terassikatu olisi jatkettu Arvi Karisto kadulle asti. Hämeenlinnassa on ensi kesänä pitkästä aikaa paljon erilaisia tapahtumia, joten Teranssikatu olisi ollut hyvä toteuttaa kokonaisuudessaan.

Hämeenlinnan tuleva strategia on tarkoin suunniteltava, ylimääräiset rönsyt jätettävä pois ja tuotava ne oleelliset seikat esiin. Hyvä, että työ jatkuu.

Like
kirsiannukkalehto
kirsiannukkalehto
Apr 11, 2022
Replying to

Kiitokset Olavi kommentistasi ja pahoittelut, että en jostakin syystä huomannut sitä aikaisemmin.


Terassikatu tulee nyt sen mittaiseksi, kun kadun yrittäjillä oli toiveita sitä pitää. Toivottavasti kokemukset ovat hyvät, niin ehkäpä siten katua voidaan pidentää tulevina vuosina.


Strategiaa pitäisi todellakin napakoittaa vielä ja samoin myös mittareita kehittää. Työ on ollut hieman takkuista, mutta eiköhän se ainakin johonkin tyydyttävään kuntoon saada.

Like
bottom of page